Deploy Enterprise Data Preparation on the AWS Cloud Marketplace (10.5)

Deploy Enterprise Data Preparation on the AWS Cloud Marketplace (10.5)